За да функционира бизнесът Ви на пълни обороти, ние от Счетоводна къща Ковачев ще се погрижим за пълноценния му и завършен облик, с оглед на всички действащи нормативни разпоредби. Оставете на нас грижата по извършване на  годишното счетоводно приключване. Услугата включва:
  • Изготвяне и представяне на Годишните финансови отчети. Изготвянето на Годишния Финансов Отчет е изключително важен, продължителен процес. Финансовият отчет трябва  да предоствя коректна информация относно  имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.
  • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО. Ние ще съставим вашата годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица по ЗДДФЛ, както и всички други данъчни декларации, които се подават на годишна база. Годишна данъчна декларация се съставя от всички данъчнозадължени лица по съответните закони. Тя следва да бъде подадена в данъчните служби в законово определените срокове и да съдържа коректна информация, с цел  да се избегнат глоби за закъснение и невярно съдържание.
  • Изготвяне и представяне на годишните статистически формуляри за Националния статистически институт. Съставяне на статистически формуляри – Съгласно чл.20 ал.1 от Закона за статистиката всички лица, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на органите на статистиката достоверни данни относно дейността им, както и за техни клонове, поделения или други структурни звена, при изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Задължените по този закон лица, които не предоставят в срок или откажат да предоставят данни на статистиката, или предоставят неверни данни, се санкционират.
  • Проверка и заверяване на Годишните финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител. Годишният финансов отчет на предприятията, отговарящи на определени критерии  подлежи на проверка и заверка от правоспособни лица – дипломирани експерт-счетоводители. Ако Вие имате нужда от такава, ние от Счетоводна къща Ковачев ще Ви свържем с наш доверен партньор. Не се колебайте да се свържете с нас!
Всичко от описаното по-горе ние, от Счетоводна къща Ковачев – град Варна, ще извършим професионално, бързо и качествено в законоустановените срокове. Ние ценим ролята си на доверени партньори на Вас и Вашия бизнес. Целта ни е не само професионалното осъществяване на посочените дейности, но и защитата на интересите ви. При нас ще намерите коректност, надеждност, качество и професионализъм!