Счетоводни услуги за физически лица

Счетоводна къща Ковачев предлага следните услуги за физически лица:

  • Изготвяне и подаване на месечна  данъчна  декларация образец 1 + платежни нареждания  за осигуровки;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации за доходи , подлежащи на облагане  по ЗДДФЛ – доходи от наем, доходи по граждански договори, доходи от упражнявяне на свободни професии, облагаеми доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество, доходи по трудови правоотношения, доходи от други източници;
  • Изготвяне на предварителен  анализ, документи и справки, във връзка с ревизии  от НАП на физически лица;
  • Регистрация в Комисията за защита на личните данни;
  • Данъчни консултации и защита.

Счетоводни услуги

Ние не само предлагаме разнообразие от счетоводни, данъчни и финансови услуги за планиране,но Бъдете уверени, че нашите услуги ще бъдат съобразени не само с вашите текущи нужди, но нужди и нуждите на вашия бизнес за в бъдеще.
научете още

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация,за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.
научете още