Абонаментно счетоводно обслужване

Забравете за всички грижи и спестете време като сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване със Счетоводна къща Ковачев. Само при нас сега получавате и намаление за първите три месеца!

Абонаментът включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Разработване на индивидуален план за оптимизиране на финансовите и данъчните задължения, съобразно спецификата на извършваната дейност;
 • Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри;
 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне на ведомости за заплати,  Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт;
 • Изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори, декларации образец  1 и 6 към НАП;
 • Обработка и подаване на болнични листове в НОИ, следене изплащането на обезщетенията;
 • Съставяне на амортизационен план на дълготрайните активи (счетоводен и данъчен);
 • Професионално изготвяне на документация свързана с различни разрешителни и лицензи за упражняване на съответната дейност
 • Изготвяне на системи за самоконтрол, НАССР;
 • Регистрация в Комисията за защита на личните данни
 • Изготвяне на Инструкции за осигуряване на пожарната безопасност
 • Защита на интересите пред Данъчните служби;
 • Вътрешни ревизии и инвентаризации;
 • Отчети за НСИ – тримесечни и годишен;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне годишна данъчна декларация, публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър.

Счетоводни услуги

Ние не само предлагаме разнообразие от счетоводни, данъчни и финансови услуги за планиране,но Бъдете уверени, че нашите услуги ще бъдат съобразени не само с вашите текущи нужди, но нужди и нуждите на вашия бизнес за в бъдеще.
научете още

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация,за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.
научете още