Регистрация на ЕООД

Счетоводна къща Ковачев се занимава със счетоводно-правни услуги, предназначени за  юридически и физически лица, което включва и регистрация на ЕООД и ООД.

От изключително значение е правно-счетоводната консултация що се отнася до всички особености около първоначалното вписване на новата фирма. Разбира се, първият въпрос, който винаги възниква при решението да се регистрира ЕООД или ООД е какво представляват тези дружества, каква е разликата между тях, какви са предимствата и недостатъците им.

Не е излишно да получите професионален съвет какъв точно да бъде изборът, защото той зависи не само от Вашите предпочитания и желания, но и от вида и спецификата на упражняваната от Вас дейност. Наш представител може да Ви съпроводи до нотариус за заверка на всички изисквани документи, както и до Агенцията по вписванията, за да може бързо и лесно да подадете всичко, което е необходимо, без да губите излишно време, което също е пари.

Какво представлява ЕООД?

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала.

ЕООД е разновидност на ООД, но с тази разлика, че капиталът се притежава само от едно лице. Когато ООД се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Когато капиталът на ООД принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението „еднолично ООД“. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Необходим капитал за регистриране на ЕООД

Минимално необходимият капитал за учредяване на ЕООД е в размер на 2 лв.


Счетоводни услуги

Ние не само предлагаме разнообразие от счетоводни, данъчни и финансови услуги за планиране,но Бъдете уверени, че нашите услуги ще бъдат съобразени не само с вашите текущи нужди, но нужди и нуждите на вашия бизнес за в бъдеще.
научете още

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация,за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.
научете още