Промяна на обстоятелствата

Счетводна къща Ковачев предлага следните услуги във връзка с промяна в обстоятелствата на фирма:

  • Промяна на наименованието; Смяна на седалище и адрес на управление; Промяна в начина на управление и представителство; Смяна на управители и съдружници /акционери/; Допълване на нови дейности в предмета на дейност; Увеличаване и намаляване до изискуемия минимум на регистриран капитал; Прехвърляне на дружествени дялове  чрез вписване на нови съдружници, които могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  • Прехвърляне на търговски предприятия, преобразуване и преустройство;
  •  Прехвърляне на предприятия на еднолични търговци като съвкупност от права, задължения и фактически отношения върху дружество с ограничена отговорност с и без заличаване на ЕТ;
  •  Преобразуване на търговски дружества по Глава ХVІ от ТЗ чрез промяна в правната форма, вливане, сливане, отделяне, разделяне, прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик на капитала; преустройство на кооперации;
  •  Обявяване на актове, подлежащи на вписване в Търговския регистър;

Счетоводни услуги

Ние не само предлагаме разнообразие от счетоводни, данъчни и финансови услуги за планиране,но Бъдете уверени, че нашите услуги ще бъдат съобразени не само с вашите текущи нужди, но нужди и нуждите на вашия бизнес за в бъдеще.
научете още

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация,за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.
научете още